fouta singolo tortora chiaro

fouta singolo tortora chiaro